Posted on

Why a mobile midfoot is important in golf

Playing golf requires good mobility and stability in your feet, especially the midfoot. To be able to load well during a backswing you need to be able to keep the big toe and the medial part of the heel on the ground. Players with a stiff midfoot have a tendency to put too much weight on the lateral part of the foot, or to straighten the same-side knee.

 
The direction of the ground reaction force is different if the weight is put on the lateral part of the foot during the end of a backswing. The balance and the loading of the hips will also be affected.

 
Compensating by trying to straighten out the knee can be compared to jumping with straight knees – no load, no explode.

 

Here is an easy way to mobilize a hypomobile midfoot with the help of 1080Wedge:

In the example below, one of our clients was analyzed with the help of our web-based testing system, 1080MAP (Movement Assessment Profile). In one of the tests, he is standing on his right foot, toe-touching with his left. His hands are on top of each other at shoulder height with straight elbows. 90 % of his weight is on the right foot.

 
We then measure how many degrees he is able to rotate his whole body to the right without lifting his big toe or the medial part of the heel. This is a pure rotation test and he is not allowed to compensate by flexing his hip, knee, elbows, or trunk. The trunk needs to be straight.

 
The average score of this test (3 949 tests) is 113 degrees rotation to the right. His 1080MAP test result showed a decreased supination pattern in his right foot, and decreased internal rotation in his right hip. He was able to rotate 62 degrees to the right.

 

1080map

 

After only mobilizing his midfoot with 1080Wedge he increased his rotation with 23 degrees from 62 to 85 degrees. That was after only 8 repetitions using 1080Wedge, see below

 
How to use 1080Wedge: Stand in a stride standing position with the involved foot in the back. Put 1080wedge (with a 4 degree angle) under the midfoot with the higher part of the wedge under the lateral part of the midfoot. Angle the wedge 10 degrees towards the big toe. Keep the hands on the pelvis. Turn the pelvis towards the involved side, keeping the knee straight. It is important that the motion is driven all the way down to the foot. Repeat 8 times.
 
1080map_test_golf

 
Never increase mobility without giving a stability exercise. Stand on the involved side.  Bring up the opposite knee to hip height. Rotate side to side 20 times. Make sure the pelvis is rotating.

 
This is how happy you become when both the mobility and balance is increased in just 8 repetitions!

1080map_test_knee

 
If you are interested in measurable results don’t hesitate to sign up for our upcoming courses – check out our calendar. To order 1080Wedge and instructions on how to use it, email info@athletic1080.com with your name and post address.

 
>>Read more about 1080Wedge here.

Posted on

Vad har mellanfoten med golf att göra?

När du spelar golf behöver du också bra rörlighet och stabilitet i fötterna, speciellt mellanfoten. För att kunna ”ladda” väl under baksvingen behöver du kunna hålla stortån och den mediala delen av hälen i kontakt med marken. Om mellanfoten är stel har man en tendens att lägga allt för stor vikt på den laterala delen av foten eller sträcka samma sidas knä.

 
Riktningen på reaktionskraften från underlaget kommer att vara mycket annorlunda om vikten är på den laterala delen av foten under slutet av baksvingen. Balansen och uppvridningen av höfterna kommer också att påverkas.

 
Om du kompensera genom att räta ut knäet är det som att försöka hoppa med raka knän.

 

Här är ett enkelt sätt att mobilisera en hypomobil mellanfot med hjälp av 1080Wedge;

 
I exemplet nedan är en av våra kunder hos oss för en rörelseanalys med hjälp av vårt webbaserade testsystem, 1080MAP (Movement Assessment Profile). I ett av testen står han på sin högra fot och lätt tå-beröring med sin vänstra. Hans händer ligger ovanpå varandra i axelhöjd med raka armbågar. 90% av sin vikten är på höger fot.

 
Vi mäter hur många grader han kan rotera hela sin kropp till höger utan att lyfta sin stortå eller medial del av hälen. Detta är ett rent rotationstest och han är inte tillåten att kompensera genom att böja i höften, knät, armbågarna eller bålen. Ryggen ska vara rak.

 
Den genomsnittliga poängen för detta test (3 949 tester) är 113 graders rotation åt höger. 1080MAP visade minskad supinationsmönster i höger fot och minskad inåtrotation i höger höft. Han kunde rotera totalt 62 grader åt höger.

 
1080map

 
Efter att bara mobiliserat mellanfoten med 1080Wedge ökade han sin rotation med 23 grader från 62 till 85 grader. Det var efter endast åtta repetitioner med hjälp av 1080Wedge, se nedan.

 
1080map_test_golf

 
Så använder du 1080Wedge: Stå i gångstående position med den involverade foten bak. Placera 1080Wedge (med en 4 graders vinkel), med den tjockare delen av kilen, under den laterala delen av mellanfoten. Vinkla kilen 10 grader mot stortån. Håll händerna på bäckenet. Vrid bäckenet mot den involverade sidan med rakt knä. Det är viktigt att rörelsen sker hela vägen ner till foten. Upprepa 8 gånger.

 
Öka aldrig rörlighet utan att ge en stabilitetsövning. Stå på den involverade sidan. För upp motsatt sidas knä till höfthöjd. Rotera från sida till sida 20 gånger. Se till att bäckenet roterar. Se hur lycklig man kan bli när både rörlighet och balans ökar efter endast 8 repetitioner ☺.

 
1080map_test_knee

 
Om du är intresserad av mätbara resultat tveka inte att anmäla dig till våra kommande kurser på den här länken. För att beställa 1080Wedge med instruktioner om hur man använder kilen, kontakta oss på info@athletic1080.com med Namn och Postadress.

 
>>Läs mer om 1080Wedge här.